phone icon+48 503 782 496
divider

Klauzule niedozwolone w umowach kredytu hipotecznego

separator

Klauzule niedozwolone w umowach kredytu hipotecznego

/ 0 Comments /

Powszechną praktyką banków było obciążanie w umowach kredytowych swoich klientów opłatami z tytułu ubezpieczenia kredytu od ryzyka związanego z niskim wkładem własnym kredytobiorcy. Okazuje się jednak, że praktyką zazwyczaj nie znajdującą podstaw prawnych. Jeśli w przeciągu ostatnich 10 lat zawierałeś umowę kredytu hipotecznego, koniecznie sprawdź, czy nie powinieneś wystąpić o zwrot nienależnie pobranych opłat.

A kwoty nie są małe. W zależności od wartości udzielonego kredytu mogą wahać się między kilku a nawet kilkudziesięcioma tysiącami złotych w całym okresie kredytowania. W zakwestionowaniu tego typu praktyk zaś, niezwykle cenny oręż przynosi orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale i sądów krajowych, czerpiących z prawa unijnego podstawę dla własnych rozstrzygnięć. Zresztą, już przed trzema laty Sąd Apelacyjny w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w wyroku dnia 20 listopada 2013 roku (sygn. akt VI ACa 1521/12) zakwestionował, jako klauzulę abuzywną, postanowienie wzorca umowy obciążające kredytobiorcę obowiązkiem ponoszenia opłat z tytułu zawieranej przez bank z podmiotem trzecim umowy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego kredytobiorcy. To jednak nie powstrzymało banków od egzekwowania opłat, w lwiej części przypadków, pobieranych z naruszeniem prawa. Instytucje kredytowe, jakby ignorując kolejne orzeczenia zapadłe na ich niekorzyść, konsekwentnie żądają od klientów znacznych kwot na pokrycie kosztów zawieranych przez bank z ubezpieczycielem umów, na których treść ani warunki kredytobiorca nie ma żadnego wpływu. A nadto, co oburza najbardziej, umów, które zawierane w interesie banku ale na koszt kredytobiorcy, nie dają temu ostatniemu żadnego wymiernego świadczenia wzajemnego, z którego mógłby czerpać potencjalne korzyści.

Wspominany już Trybunał Sprawiedliwości zaś w orzeczeniu C-143/13 w sprawie Matei vs Volksbank, uznał postanowienie wzorca umowy uprawniające bank do pobierania prowizji od ryzyka  za sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy konsumentów, a tym samym – za klauzulę abuzywną. Tym samym otworzył drogę konsumentom w całej Unii Europejskiej do dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych opłat z tego tytułu. A, że praktyka ta była powszechna na całym rynku, śmiało można stwierdzić, że w zdecydowanej większości umów kredytu hipotecznego znalazły się tego typu (lub tożsame im, ale nazwane w inny sposób dla niepoznaki) postanowienia.

Jeśli w przeciągu ostatnich 10 lat Twój bank obciążał Cię podejrzanymi opłatami z tytułu „obsługi” udzielonego kredytu, a już szczególnie gdy wprost przyznawał, że czyni to na poczet kosztów ubezpieczenia ryzyka związanego z niskim wkładem własnym, skontaktuj się z naszą kancelarią. To wysoce prawdopodobne, że należy Ci się zwrot tych kwot. Występujemy w imieniu Klientów przed bankami i Rzecznikiem Finansowym, jak również w postępowaniu przed Prezesem UOKiK i sporach sądowych. A, że sumy te były niebagatelne, jest o co walczyć.

separator

No comments so far!

separator

Leave a Comment


separator