phone icon+48 503 782 496
divider

Zmarnowany urlop podstawą do odszkodowania

separator

Zmarnowany urlop podstawą do odszkodowania

/ 0 Comments /

Biura turystyczne w umowach zawierają często daleko idące wyłączenia swojej odpowiedzialności za czynności, których wykonanie zlecono firmom zewnętrznym i miejscowym przedsiębiorcom. Tymczasem ustawa o usługach turystycznych w art. 11a ust. 1. przewiduje, jak potwierdziło orzecznictwo, zamknięty katalog dopuszczalnych wyłączeń odpowiedzialności organizatora wyjazdu. To oznacza, że te i tylko te sytuacje mogą być w umowach wskazane jako przesłanki uwalniające biuro turystyczne od konieczności wypłaty odszkodowania za tzw. zmarnowany urlop.

Są to – w uproszczeniu – zdarzenia wynikłe z powodu siły wyższej (np. klęsk żywiołowych), będące następstwem działania samego Klienta lub osób trzecich (a i tutaj ze sporymi wyjątkami). Sprawia to, że w sytuacji rozczarowania klienta z powodu zdarzeń mających miejsce podczas, np. wakacji zagranicznych, należy od przypadku do przypadku oceniać zasadność roszczeń kierowanych wobec organizatora.

Artykuł 11a ustawy o świadczeniu usług turystycznych jest jednak o tyle doniosły, że mówi o odpowiedzialności organizatora wycieczek i innych usług turystycznych za szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Szkody, jak potwierdził Sąd Najwyższy, nie tylko majątkowe – tzn. odpowiadające cenie usługi, za jaką zapłaciliśmy organizatorowi, ale również niemajątkowe – związane z negatywnymi przeżyciami psychicznymi, rozczarowaniem z jakości świadczonych usług czy stratą czasu na dokonywaniu reklamacji i zgłoszeń rezydentowi organizatora albo przekwaterowań i nieplanowanych przelotów.

W jednej ze spraw zawisłej przed Sądem Rejonowym w Lublinie małżeństwo domagało się odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody związane z nienależytym wykonaniem usługi przez biuro turystyczne. Podczas wyjazdu zagranicznego zostali zakwaterowani w pokoju o zdecydowanie niższym standardzie niż oferowany przez organizatora. Cały pierwszy dzień wspólnych wakacji spędzili na dokonywaniu zgłoszeń rezydentowi i egzekwowaniu wykonania usługi zgodnej z umową. Następnego dnia zostali przekwaterowani do właściwego pokoju. Od tego czasu sposób wykonywania umowy nie budził wątpliwości. Po powrocie do kraju złożyli reklamację organizatorowi, który odmówił jej uwzględniania. Sąd Rejonowy zasądził na rzecz małżonków odszkodowanie, ale za podstawę przyjął proporcję między ilością straconych dni a łącznym czasem pobytu i odniósł ją do ogólnej ceny usługi. Na skutek wniesionej apelacji, Sąd Okręgowy zmienił orzeczenie, przyznając poszkodowanym małżonkom większą kwotę. Uznał, że kalkulacje dokonane przez sąd I instancji nie uwzględniały czynników pozaekonomicznych, takich jak utrata przyjemności z wakacji, nieprzyjemne przeżycia, utracie możliwości zrelaksowania się w czasie urlopu, konieczność zajmowania się w tym czasie sprawami niewiązanymi z wypoczynkiem.

Nasza Kancelaria reprezentuje Klientów w sporach z organizatorami usług turystycznych zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym. Jeżeli wróciliście Państwo rozczarowani z powodu jakości usług ze swoich wakacji, zapraszamy do kontaktu. Wysoce prawdopodobne, że należy się Państwu odszkodowanie i zadośćuczynienie.

separator

No comments so far!

separator

Leave a Comment


separator