phone icon+48 503 782 496
divider

Nowe formy czynności prawnych

separator

Nowe formy czynności prawnych

/ 0 Comments /

8 września weszłą w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego o doniosłym znaczeniu praktycznym. Wprowadzono do polskiego porządku prawnego tzw. “dokumentówą formę czynności prawnych”. Odświeżono również regulację odnoszącą się do formy elektornicznej. Zmiany te mają na celu ułatwić obrót gospodarczy, usprawnić dokonywanie czynności prawnych i zagwarantować możliwość wykorzystywania w ewentualnym procesie tego typu dokumentów.

Dodany ustawą nowelizacyjną do Kodeksu cywilnego art. 77(2) wskazuje, że “do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.” Dokumentem zaś, w myśl następnego artykułu jest każdy nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Nie jest więc już istotny konkretny sposób utrwalenia tej informacji. Za dokumenty sporządzone w formie dokumentowej można będzie, o ile spełnią przesłanki wskazane w powyższych przepisach, uznać np. pliki elektorniczne.

W daleko idący sposób zmienia się również regulacja dotycząca odstąpienia od umowy, rozwiązania za zgodą obu stron lub jej wypowiedzenia. Jeśli bowiem umowa została zawarta w formie pisemnej, elektronicznej albo dokumentowej, do dokonania tych czynności, za wyjątkiem wyłączeń wskazanych w ustawie, wystarczy zachowanie formy dokumentowej właśnie. Będzie więc można rozwiązać lub wypowiedzieć umowę zawartą pisemnie, na przykład mailem.

W części szczególnej kodeksu cywilnego zmieniono art. 720 § 2, wedle którego znowelizowanej formuły umowa pożyczki, wieszczącej na kwotę ponad tysiąca złotych, wymaga formy dokumentowej. Jest to forma zastrzeżona dla celów dowodowych. W tym zakresie, wobec dotychczasowych regulacji zmienia się więc nie tylko kwota świadczenia, ale i forma dokonania czynności. JEst to zmiana wychodząca na przyciw praktyce. Kontrowersyjne bowiem okazywało się korzystanie w sądach w przypadku sporów zaistniałych na tle świadczeń z umowy pożyczki właśnie, czy dowodem w sprawie mogą być potwierdzenia przelewów, korespondencja mailowa i innego typu “nowoczesne” nośniki informacji, których ustawodawca nie przewidział.

Znowelizowane przepisy dotyczące formy elektornicznej zrównują zaś oświadczenia woli składane w formie elektronicznej z oświadczeniami złożonymi w formie pisemnej, ale jednocześnie ta równoważność form może być wyłączona albo przez przepis szczególny, albo przez same strony czynności prawnej.

Konwekwencją zmian w prawie cywilnym materialnym są regulacjie odnoszące się do procedury cywilnej. Przepisy odnoszące się do dowodów stosuje się od 8 września odpowiednio do dokumentów zawierających tekst, umożliwiających ustalenie ich wystawców – również do dokumentów elektronicznych.

Niniejsze zmiany mają doniosłe znaczenie dla obrotu gospodarczego i powinny stać się obiektem szczególnej uwagi osób prowadzących działalność gospodarczą. W niektórych przypadkach pożądanym może okazać się zmiana dotychczas stosowanych wzorców umów. Niezwykle pragmatyczną zmianę niesie przepis regulujący formę odstąpienia od umowy, jej wypowiedzenia lub rozwiązania. Odtąd bowiem nie będzie można zignorować takich oświadczeń woli, dokonanych w formie innej niż pisemna, nawet jeśli umowa pierwotna została sporządzona przez strony na piśmie.
Nasza Kancelaria w ramach szerokiej oferty obsługi prawnej podmiotów gospodarczych przygotowuje, opiniuje i opracowuje projekty umów wykorzystywanych przez naszych Klientów w praktyce gospodarczej. Dążymy, aby wyeliminować wszelkie wątpliwości, treść umów była jednoznaczna, przewidywała mechanizmy rozwiązywania sporów i dawała sporą dozę pewności co do rozstrzygnięcia w przypadku skierowania sporu na tym tle do sądu.

separator

No comments so far!

separator

Leave a Comment


separator