phone icon+48 503 782 496
divider

Odszkodowanie dla mieszkańców okolic lotniska

separator

Odszkodowanie dla mieszkańców okolic lotniska

/ 0 Comments /

Wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Rębiechowie – mocą uchwały sejmiku województwa pomorskiego z dnia 29 lutego 2016 roku, utworzono obszar ograniczonego użytkownia (OOU), co otworzyło mieszkańcom tak wyznaczonego obszaru drogę do ubiegania się o odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości czy zwrot kosztów dodatkowego wyciszenia budynków.

Obszar ograniczonego użytkownia jest tworzony uchwałą rady powiatu bądź sejmiku wojewódzkiego na podstawie art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r. poz. 1232). Obszar ograniczonego użytkowania to prawnie wyznaczony teren, na który oddziałuje – w interesującym nas przypadku – port lotniczy, wywierając negatywny wpływ na sposób użytkowania nieruchomości leżących w jego obrębie.

W art. 129 ustawy znajdujemy jednak również istotne uprawnienie dla właścicieli nieruchomości położonych w obrębie obszaru – prawo do odszkodowania. W przepisie tym jednak ustawodawca zawarł jedynie podstawę roszczeń odszkodowawczych bez precyzowania stopnia ograniczenia możliwości korzystania z nieruchomości oraz jego odniesienia do aktualnego sposobu korzystania lub przeznaczenia terenu. Roszczenie, o którym mowa przysługuje również użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, czy osobie, której przysługuje inne prawo rzeczowe do nieruchomości.

OOU dla Portu Lotniczego Gdańsk Rębiechowo został podzielony na dwie strefy – A i B, których zasięg terytorialny wskazuje mapa załączona do uchwały sejmiku (http://bip.pomorskie.eu/a,54874,w-sprawie-utworzenia-obszaru-ograniczonego-uzytkowania-wokol-portu-lotniczego-im-lecha-walesy-w-gdan.html). OOU bowiem kontytuuje nie tylko uprawnienia właścicieli nieruchomości sąsiednich, ale również szereg ograniczeń. Co do zasady w obszarze ograniczonego użytkowania zabrania się budowy nowych szpitali, domów opieki społecznej czy infrastruktury uzdrowiskowej albo związanej z wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Nowoprojektowane budynki zaś muszą spełniać dodatkowe wymogi dla izolacji akustycznej.

Od dnia wejścia w życie Uchwały (czyli od 30 marca) zaczął biec 2 letni termin na występowanie przez mieszkańców OOU wyznacznego dla lotniska w Rębiechowie z roszczeniami odszkodowawczymi do zarządcy lotniska. Procedura przedsądowa wiąże się ze złożeniem wniosku do tegóż o dokonanie ekspertyz dotyczących konkretnej nieruchomości i oszacowanie kwoty odszkodowania. Jeśli na tym etapie pojawi się spór, którego stronom nie uda się polubownie rozwiązać – jedyną możliwością pozostaje droga sądowa dla dochodzenia roszczeń.

Tematyka prawa nieruchomości i odszkodowań za spadek ich wartości jest bardzo bliska naszej praktyce prawniczej. Do naszej Kancelarii wpłynęły już pierwsze sprawy związane z omawianą problematyką. Jeśli również Państwo pozostają właścicielami nieruchomości położonych w OOU i chcieliby zlecić profesjonalnym pełnomocnikom dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od zarzący Portu Lotniczego, zapraszamy do kontaktu w celu umówienia spotkania i szczegółów współpracy.

separator

No comments so far!

separator

Leave a Comment


separator