phone icon+48 503 782 496
divider

SN: Zasiedzenie własności gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste

separator

SN: Zasiedzenie własności gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste

/ 0 Comments /

9 grudnia 2016 roku skład 7 sędziów Sądu Najwyższego wydał uchwałę w sprawie III CZP 57/16, w której dopuszczono możliwość zasiedzenia własności gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste. Rozstrzygnięcie zapadło na kanwie sprawy nieruchomości położonej we Władysławowie, której właścicielem była (w wyniku komunalizacji mienia Skarbu Państwa) Gmina Miasta Władysławowo.

Grunt został oddany w użytkowanie wieczyste spółdzielni. W toku postępowania upadłościowego obejmującego jej majątek, użytkowanie w 1996 roku nabyła osoba fizyczna wraz z ośrodkiem wypoczynkowym prowadzonych do tego czasu przez spółdzielnię. Użytkownicy wieczyści nigdy nie objęli w swoje posiadanie części działek graniczących z nieruchomością, której właścicielami są wnioskodawcy w procesie – małżeństwo D.

Sporna część działek – nie objętych w posiadanie przez użytkowników wieczystych, a stanowiąca integralną część gospodarczą z nieruchomością wnioskodawców od 50 lat, została w 2011 roku zajęta przez użytkownika wieczystego. Sąd rejonowy uznał, że małżonkowie zasiedzieli sporną cześć działek, jednakże na skutek apelacji, sąd II instancji uznał, że niedopuszczalne jest zasiedzenie nieruchomości, na której ustanowione zostało użytkowanie wieczyste. Na skutek skargi kasacyjnej wnioskodawców, 3-osobowy skład Sądu Najwyższego oddał tę kwestię pod rozstrzygnięcie powiększonemu składowi.

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy w Izbie Cywilnej stwierdził, że samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie. Na skutek takiego zasiedzenia wygasa też użytkowanie wieczyste. Od 1990 roku bezsporne w judykaturze SN pozostaje, że nieruchomości Skarbu Państwa mogą być zasiadywane. Jeśli więc samoistny posiadacz gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste w odpowiedni sposób uzewnętrzni swoje zachowanie (objęcie w posiadanie gruntu), nie ma przeszkód, by po upływie ustawowych terminów sąd stwierdził, że przedmiotowa nieruchomość została nabyta w drodze zasiedzenia.

separator

No comments so far!

separator

Leave a Comment


separator