phone icon+48 503 782 496
divider

Zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych od 2017 roku

separator

Zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych od 2017 roku

/ 0 Comments /

W 2017 roku wejdzie w życie szereg zmian w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Warto odnotować najważniejsze z nich:

1. Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 2.000 zł/miesięcznie brutto. Zlikwidowana zostanie również możliwość różnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę w zależności od stażu pracy.

2. Aktualne przepisy nakładają na przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 19 pracowników obowiązek utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Od 2017 roku próg ten zostanie podwyższony do 50 pracowników szacowane według stanu na dzień 1 stycznia bieżącego roku. W przypadku firm zatrudniających od 20 do 50 pracowników, u których funkcjonują związki zawodowe, te ostatnia będą mogły zainicjować utworzenie ZFSŚ stosownym wnioskiem.

3. Wydłużony zostanie również okres przyznany pracownikowi na odwołanie do sądu pracy od wypowiedzenia mu umowy o pracę z 7 do 14 dni, liczone od dnia następnego od doręczenia pisma wypowiadającego.

4. Jeśli z zatrudnionym dotychczas pracownikiem, pracodawca postanowi w ciągu 7 dni od dnia ustania poprzedniego stosunku pracy, zawrzeć nową umowę, ten ostatni będzie miał obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy dotyczące poprzedniego okresu zatrudnienia tylko na jego wniosek. Natomiast po upływie 7 dni od ustania ostatniego łączącego strony stosunku pracy, pracodawca – już bez wniosku pracownika – będzie zobowiązany wydać mu świadectwo pracy dotyczące zarówno właśnie zakończonego, jak i wszystkich poprzednich okresów zatrudnienia tego pracownika, za które nie wydano świadectwa pracy z powodu braku stosownego wniosku.

5. Wprowadzony zostanie formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umowy o współodpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone.

6. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrośnie do 1406 zł netto.

7. Od 1 marca 2016 r. najniższe renty i emerytury wyniosą 1.000 zł, zostaną one również zwaloryzowane – najmniejsza podwyżka będzie wynosić 10 zł brutto miesięcznie.

8. Opiekuni osób niepełnosprawnych zyskają prawo do świadczeń z tytułu zasiłku dla osób poszukujących pracy, będą mogli też skorzystać z tzw. świadczenia przedemerytalnego.

9. Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa w wysokości niespełna 13 zł. W latach kolejnych, wysokość tej stawki wzrastać będzie proporcjonalnie wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nowa stawka godzinowa ma obejmować również samozatrudnionych.

separator

No comments so far!

separator

Leave a Comment


separator